Search form

LEVI DÂN 22:18

18“Arona hai, a nâihai le Israel mihai chu hril ro: Israel mi’n mani, an laia om nam dangin mani, chonginkungna thilinhlan mani, mâni nuam thua thilinhlan mani, Rengpa kuang hâlirvôm hrang an hong chôiin chu,