Search form

LEVI DÂN 23:10

10“Israel mihai chu hril ro: ram nangni ki ipêk hrang nin tung tika chu ochai kuang nin bu thar masa a mût kha nin hong ichôi hrang a ni.