Search form

LEVI DÂN 9:3

3Israel mihai khan sual irbôlna thilinhlana kêlchal hong chôihai sianlân; sehrâtte le belrate, kum khat vêl ang, hmêlveiloi hâlirvôm hrangin hong chôi sa ri sehai.