Search form

NAMBAR 19:16

16Khan mi tukhomin pên tianga irdoinaa thi mani, aninole thi balama thi, a ruak mani, a ru mani, aninole a thân mani khom a tôna ni’n chu, ama chu sûn sari sûng chu irthiang loiin om a ti.