Search form

NAMBAR 32:17

17Khannisian keini chu an hmun hrang ei tung mâka chu Israel irchihai maton tiang fe mai hrangin râltukfam irfûk saiin om kin ta, hi rama mihai ata zôk theina hrangin kin nâi le têhai chu kulnei khuahai hin om an ta.