Search form

Postanak 25

Abrahamova smrt

1Abraham je bio uzeo još drugu ženu po imenu Keturu. 2I ona mu rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha. 3Jokšan rodi Šebu i Dedana. Potomci Dedanovi bili su Ašurci, Letušci i Leumci. 4Sinovi Midjanovi bili su Efa, Efer, Hanok, Abida i Eldaa. Svi su oni potomci Keturini. 5A Abraham predade Izaku sve svoje imanje. 6Sinovima priležnica, što ih je Abraham imao, dade Abraham samo darove i otpravi ih, dok je još živio, od svojega sina Izaka prema istoku, u Istočnu zemlju. 7A ovo je broj godina što ih proživje Abraham: sto sedamdeset i pet godina. 8Tad preminu Abraham. U lijepoj starosti umre, star i sit života, pa bi pridružen svojim ocima. 9Sinovi njegovi Izak i Jišmael pokopaše ga u pećini Makpeli na polju Efrona, sina Hetita Sohara, istočno od Mamre, 10na polju što ga je bio Abraham kupio od Hetitâ. Tamo su bili pokopani Abraham i žena njegova Sara.

11Po smrti Abrahamovoj blagoslovi Bog njegova sina Izaka. Izak je prebivao kod studenca Lahaj Roja.

12Slijedi povijest Jišmaela, sina Abrahamova, kojega je bila Abrahamu rodila Egipćanka Hagara, sluškinja Sarina. 13Ovo su imena sinova Jišmaelovih, po njihovim imenima i po rođenju: prvorođenac Jišmaelov Nebajot, onda Kedar, Adbeel, Mibsan, 14Mišma, Duma, Masa, 15Hadad, Tema, Jetur, Nafiš i Kedma. 16To su sinovi Jišmaelovi, i to su njihova imena po njihovim selima i šatorištima, dvanaest knezova po njihovim plemenima.

17Godine Jišmaelova života iznosile su sto i trideset i sedam godina. Tada preminu. On umre i bi pridružen svojim ocima.

18Sinovi Jišmaelovi prebivali su od Havile do Šura, koji leži istočno od Egipta u smjeru prema Ašuru. U blizini sve svoje braće naseliše se iz prkosa.

Ezav i Jakov

19Slijedi povijest Izaka, sina Abrahamova. Abraham rodi Izaka. 20A Izaku je bilo četrdeset godina kad se oženi Rebekom, kćeri Aramejca Betuela iz Padan Arama, sestrom Aramejca Labana. 21I Izak se molio Gospodinu za svoju ženu, jer nije imala djece. Gospodin ga usliši i tako njegova Rebeka zatrudnje.

22A kad su se sudarala djeca u njezinu krilu, reče: »Ako je tomu tako, što će onda biti od mene?« i ode da pita Gospodina.

23Gospodin joj odgovori:

»Dva su naroda u tvojemu tijelu,

i dva su se plemena odvojila u tvojemu krilu.

Jedno pleme bit će jače od drugoga,

i starije služit će mlađemu.«

24I kad dođe vrijeme da rodi, a to su zaista blizanci bili u njezinu tijelu. 25Prvi koji se pojavi bio je crvenkast, sav kao runo rutav. Zato mu nadjenuše ime Ezav. 26A poslije se pojavi brat njegov; njegova se ruka prihvatila za petu. Zato mu nadjenuše ime Jakov. Bilo je Izaku šezdeset godina kad se oni rodiše.

27I kad dječaci odrastoše, posta Ezav dobar lovac, čovjek pustinje. A Jakov je bio čovjek krotak, koji je ostao kod šatora. 28Izak je više volio Ezava jer je rado jeo lovinu. A Rebeka je više voljela Jakova.

29Jednom skuhao Jakov jelo. Tada Ezav dođe iz pustinje sav gladan. 30Ezav reče Jakovu: »Daj mi brže da jedem toga crvenoga, toga tu crvenoga jela; jer sam vrlo gladan!« Zato se prozva Edom. 31Jakov odvrati: »Prodaj mi najprije svoje pravo prvorodstva!« 32Ezav odvrati: »Ah, moram eto umrijeti! Što će mi to pravo prvorodstva?« 33A Jakov reče: »Zakuni mi se najprije!« I zakle mu se i prodade tako svoje pravo prvorodstva Jakovu. 34Nato Jakov dade Ezavu kruha i jela od leće. On je jeo i pio, ustao i otišao. Tako je malo cijenio Ezav pravo prvorodstva.

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index