Search form

Postanak 36

Povijest roda Ezavova

1Slijede potomci Ezava, koji se zvao i Edom.

2Ezav uze sebi svoje žene između kćeri kanaanskih: Adu, kćer Hetita Elona, Oholibamu, kćer Ane, unuku Horijca Sibeona. 3I Basematu, Jišmaelovu kćer, sestru Nebajotovu. 4Ada rodi Ezavu Elifaza, i Basemata rodi Reuela. 5Oholibama rodi Jeuša, Jalama i Koraha. To su sinovi Ezava, koji mu se rodiše u zemlji kanaanskoj. 6Ezav uze svoje žene, sinove i kćeri i sve ljude iz svoje kuće, stado, svu svoju stoku i sve imanje, što ga steče u kanaanskoj zemlji, pa ode od brata Jakova u drugu zemlju, 7jer im je imutak bio vrlo velik te nisu mogli ostati zajedno, i zemlja u kojoj su boravili nije im bila dovoljna za njihova stada. 8Tako se Izak naseli na gori Seiru. Ezav se zove i Edom. 9Sljedeći su potomci Ezava, oca Edomaca, na gori Seiru. 10Ovo su imena sinova Ezavovih: Elifaz, sin Ade, žene Ezavove; Reuel, sin Basemate, žene Ezavove. 11Sinovi Elifazovi bili su: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenez. 12Timna je bila priležnica Elifazu, Ezavovu sinu; ona rodi Elifazu Amaleka. To su potomci Ade, žene Ezavove. 13Sinovi Reuelovi su ovi: Nahat, Zerah, Šama i Miza. To su potomci Basemate, Ezavove žene. 14I ovo su sinovi Oholibame, Ezavove žene, kćeri Ane, unuke Sibeonove, žene Ezavove; ona rodi Ezavu Jeuša, Jalama i Koraha. 15Sljedeći su knezovi potomaka Ezavovih: sinovi Elifaza, prvorođenca Ezavova, bili su knez Teman, knez Omar, knez Sefo, knez Kenaz, 16knez Korah, knez Gatam, knez Amalek. To su knezovi što izlaze od Elifaza u edomskoj zemlji. To su potomci Adini. 17I sljedeći su sinovi Reuela, Ezavova sina: knez Nahat, knez Zerah, knez Šama, knez Miza. To su knezovi što izlaze od Rahuela u edomskoj zemlji. To su potomci Basemate, žene Ezavove. 18I sljedeći su sinovi Oholibame, Ezavove žene: knez Jeuš, knez Jalam, knez Korah. To su knezovi što izlaze od Oholibame, kćeri Anine, Ezavove žene. 19To su sinovi Ezavovi i to njihovi knezovi. To je Edom. 20Sljedeći su sinovi Seira, Horijca, prastanovnici zemlje: Lotan, Šobal, Sibeon, Ana, 21Dišon, Eser i Dišan. To su knezovi Horeja, sinovi Seirovi u edomskoj zemlji. 22Sinovi Lotanovi jesu: Hori i Hemam, a sestra Lotanova Timna. 23I ovo su sinovi Šobalovi: Alvan, Manahat, Ebal, Šefo i Onam. 24Sljedeći su sinovi Sibeonovi: Aja i Ana. To je isti Ana koji nađe vruća vrela u pustinji kad je pasao magarca svojega oca Sibeona. 25I sljedeći su djeca Anina: Dišon i Oholibama, kći Anina. 26I sljedeći su sinovi Dišonovi: Hemdan, Ešban, Jitran i Keran. 27Sljedeći su sinovi Eserovi: Bilhan, Zaavan i Akan. 28Sljedeći su sinovi Dišanovi: Uz i Aran. 29Sljedeći su knezovi Horijaca: knez Lotan, knez Šobal, knez Sibeon, knez Ana, 30knez Dišon, knez Eser, knez Dišan. To su knezovi Horijaca po njihovim obiteljima u seirskoj zemlji.

31Slijede kraljevi koji su vladali u edomskoj zemlji prije nego zavlada kralj Izraelovih sinova. 32Kralj u Edomu bio je Bela, sin Beorov, a ime prijestolnice bilo je Dinhaba. 33Kad umre Bela, mjesto njega postade kralj Jobab, sin Zeraha iz Bosre. 34Kad umre Jobab, umjesto njega postade kralj Hušam iz zemlje Temanaca. 35Kad umre Hušam, umjesto njega postade kralj Hadad, sin Bedadov, koji pobi Midjance na moapskoj visoravni, a ime prijestolnice bilo je Avit. 36Kad umre Hadad, umjesto njega postade kralj Samla iz Masreke. 37Kad umre Samla, umjesto njega postade kralj Šaul iz Rehobota na rijeci. 38Kad umre Šaul, umjesto njega postade kralj Baal Hanan, Akborov sin. 39Kad umre Baal Hanan, sin Akborov, umjesto njega postade kralj Hadar, a ime prijestolnice bilo je Pai; njegova žena zvala se Mehetabela; ona je bila kći Matrede, kćeri Me Zahaba.

40Sljedeća su imena Ezavovih knezova po njihovim rodovima, po njihovim mjestima i s imenima njihovim: knez Timna, knez Alva, knez Jetet, 41knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon, 42knez Kenaz, knez Teman, knez Mibzar, 43knez Magdiel, knez Iram. To su knezovi Edomovi po njihovim prebivalištima u zemlji što su je bili zaposjeli. To je rodovnik Ezava, oca Edomaca.

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index