Search form

Knjiga brojeva 3

Brojenje levita

1U vrijeme kad je Gospodin govorio s Mojsijem na gori Sinaju, imali su Aron i Mojsije sljedeće potomke. 2Ovo su imena sinova Aronovih: Nadab, prvorođenac, Abiu, Eleazar i Ita-mar. 3Tako su se zvali Aronovi sinovi, koji su bili pomazani i posvećeni za svećenike, da obavljaju svećeničku službu. 4Dade Gospodin te Nadab i Abihu pogiboše kad u Sinajskoj pustinji pred Gospodinom prinesoše nezakonit oganj. Oni nisu imali djece. Tako su Eleazar i Itamar obavljali svećeničku službu pod nadzorom svojega oca Arona.

5Gospodin zapovjedi Mojsiju: 6»Prive-di Levijevo pleme i postavi ga pred svećenika Arona, da mu služe 7i da rade za nj i za svu općinu pred Šatorom svjedočanstva služeći Šatoru, 8te da čuvaju sve posuđe u Šatoru svjedočanstva, i da stražare za sinove Izraelove služeći Šatoru! 9Pa ćeš predati levite Aronu i njegovim sinovima; oni su njemu darovani između sinova Izraelovih. 10A Arona i njegove sinove postavi da obavljaju svećeničku službu! Ako bi tko drugi pristupio da služi, neka se pogubi!«

11Još reče Gospodin Mojsiju: 12»Evo uzeh levite između sinova Izraelovih na mjesto svih prvorođenih sinova Izraelovih, što prvi dođoše na svijet. Meni pripadaju leviti. 13Jer je moje sve prvorođeno. U dan kad pobih sve prvorođeno u egipatskoj zemlji, posvetih sebi sve prvorođeno u Izraelu, od čovjeka do životinje. Meni oni pripadaju. Ja sam Gospodin.«

14Tada zapovjedi Gospodin Mojsiju u Sinajskoj pustinji: 15»Izbroji Levijeve sinove po njihovim domovima i obiteljima! Sve muške osobe od jednog mjeseca naviše! 16Po zapovijedi Gospodnjoj Mojsije ih izbroji, kao što mu je bilo zapovjeđeno.«

17Sinovi Levijevi po svojim imenima jesu: Geršon, Kehat i Merari. 18Sinovi Geršonovi po njihovim obiteljima zvali su se: Libni i Šimi. 19Sinovi Kehatovi po svojim obiteljima: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. 20Sinovi Merarijevi po svojim obiteljima: Mahli i Muši. To su obitelji levita po njihovim domovima.

21Od Geršona vuče lozu obitelj Libnija i obitelj Šimija. To su obitelji Geršonovaca. 22Broj svih izbrojenih njihovih muških osoba od jednog mjeseca naviše bio je sedam tisuća i pet stotina. 23Obitelji Geršonovaca taborovale su za svetim Šatorom prema zapadu. 24Starješina doma Geršonovaca bio je Elijasaf, sin Laelov. 25Sinovi Geršonovi imali su zadatak da kod Šatora svjedočanstva čuvaju sveti Šator, krov Šatora, gornji njegov pokrivač, zavjesu na ulazu u Šator svjedočanstva, 26zavjese od dvorišta i zavjesu na ulazu u dvorište što je oko Šatora i oko žrtvenika, i njegovu užad za svaku njegovu potrebu.

27Od Kehata vuče lozu obitelj Amramovaca, obitelj Jisharovaca, obitelj Hebronovaca i obitelj Uzielovaca. To su obitelji Kehatovaca. 28Broj svih muških od jednog mjeseca naviše bio je osam tisuća šest stotina, koji su služili oko Svetišta. 29Obitelji Kehatovaca taborovale su sa strane svetoga Šatora prema jugu. 30Starješina doma Kehatovaca bio je Elisafan, sin Uzielov. 31Oni su trebali čuvati kovčeg, stol, svijećnjak, žrtvenik, sveto posuđe, što se upotrebljavalo kod službe, i zavjesu. 32Vođa svih levitskih starješina bio je Eleazar, sin svećenika Arona. On je imao vrhovni nadzor nad onima koji su trebali čuvati Svetište.

33Od Merarija vuče lozu obitelj Mahlija i obitelj Mušija. To su obitelji Merarijevaca. 34Broj svih izbrojenih njihovih muških osoba od jednog mjeseca naviše bio je šest tisuća i dvije stotine. 35Starješina doma merarijevskih obitelji bio je Suriel, sin Abihajilov. Oni su taborovali na strani svetoga Šatora prema sjeveru. 36Sinovi Merarijevi trebali su čuvati daske svetog šatora, prijevornice, stupove i stopice, sve posuđe i sve što njemu pripada, 37te stupove od dvorišta uokolo i njihove stopice i kolje i užad.

38Sprijeda na istočnoj strani svetoga prebivališta, pred Šatorom svjedočanstva prema sunčanom istoku taborovali su Mojsije i Aron, i njegovi sinovi. Oni su imali službu oko Svetišta, službu za sinove Izraelove. A da se tko drugi približio, morao se kazniti smrću. 39Svih izbrojenih levita, što ih izbrojiše po zapovijedi Gospodnjoj Mojsije i Aron, po njihovim obiteljima, svih muških od jednog mjeseca naviše bilo je dvadeset i dvije tisuće.

Otkup prvorođenaca

40Gospodin zapovjedi Mojsiju: »Izbroji sve muške prvorođence među sinovima Izraelovim od jednog mjeseca naviše, i ustanovi broj njihovih imena! 41Uzmi levite za mene, Gospodina, umjesto svih prvorođenaca među sinovima Izraelovim, i levitsku stoku umjesto svih prvijenaca od stoke sinova Izraelovih!« 42I izbroji Mojsije sve prvorođence među sinovima Izraelovim, kao što mu je bio Gospodin zapovjedio. 43I svega muških prvorođenaca, izbrojenih po broju njihovih imena od jednog mjeseca naviše, bilo je dvadeset i dvije tisuće, dvjesta i sedamdeset i tri. 44Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: 45»Uzmi levite umjesto svih prvorođenaca među Izraelovim sinovima i levitsku stoku umjesto njihove stoke! Leviti pripadaju meni, Gospodinu. 46Za otkup dvjesta i sedamdeset i tri prvorođenca među sinovima Izraelovim, kojih je više nego levita, 47uzmi pet šekela po glavi! Uzmi ih po hramskom šekelu; šekel ima dvadeset gera. 48I podaj novce Aronu i njegovim sinovima, kao otkup za one kojih je bilo više nego otkupljenih od levita.« 49I uze Mojsije novac kao otkupninu za prvorođence kojih je bilo više nego otkupljenih levita. 50Od prvorođenaca sinova Izraelovih uze novaca tisuću i trista i šezdeset i pet šekela po težini u svetištu. 51Po zapovijedi Gospodnjoj dade onda Mojsije Aronu i njegovim sinovima otkup, kao što je bio Gospodin zapovjedio Mojsiju.

Drugo brojenje levita i njihove dužnosti

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index