Search form

Hechos 10:22

22Nu tusa tama nita chichainak:

“Ika Cornelio shuar pegker, Yuusan shir aneas emematin, ashi judío ainasha anenak wakerin aina nu, nayaimpinmaya shuar: Pedron utiti tusam shuar akupkata, turam ni taa ame turumaintrumnaka ujatmakti tusa tama akuptamkakrin winaji”, tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index