Search form

Hechos 10:34

Pedro Cornelio jeen Yuusa chichamen etserkamu

34Nu tusa tama Pedro nagkama chichaak:

“Nekasaiti wisha yamaika shir nekaajai, Yuuska shuar ainanka jushaa awai tutsuk, ashi metek iiyawai.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index