Search form

Hechos 13:2

2Nui matsamsar, yurumkan ijarmawar Yuusa aujainak matsataina, tuma matsatun Wakan Pegker chicharuk: “Bernabéka Saulojai chikich nugkanam Yuusa chichamen etserkarti tusarum akupkatarma, turawakrumin wii etegka asan, nita wekaasa takastintrinka iwaintuktatjai”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index