Search form

Hechos 13:26

26Yatsur Abraham weantu ainata, tura judíochu ainatirmesha, Yuus enentaimtakrum pujautiram, ju chicham uwemtikartin pachisa etsermaun Yuus akupturmakua juka atumnauwaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index