Search form

Hechos 13:41

41‘Wishikkartin ainata antuktarma. Wii Yuus asan atum wainkachmaun nekas wake mesersa iimain ainan iwaintuktinaitjarme. Turamsha nuka pachitsuk inaiya asarum, chikich shuarkesha nuna ujatmainakaisha, pegke pachikchatin ainarme. Tumaina asarum wina ashamrukrum nekas megkaaratnaitrume’ ”,

tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index