Search form

Hechos 16:34

34Nu turamu asar nita jeen jukiar yurumkan ajamsaruiti. Nu shuarka ashi ni pataijai Yuusapita nekas uwemtikartumainka tusa tuina asar, shir aneasaru ainawai.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index