Search form

Hechos 16:36

36Turam achikmaun kuitamnusha Pablon chicharuk:

‘Yamaika apu chichaman epegkin aina jiikti tusar chichaman akupturkayi’. Turutin asarmatai: Atumsha shir aneasrum jiinkirum wetaarma”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index