Search form

Hechos 19:27

27Ni aitka auka nekas kuntuts enentaimtumainaiti, inka shir surumainchau amajtamtatji. Tura nekas ina yuusri uun Diana naartin ememattasa iruuntai jea ashi shuar ainasha aujmattsa chichatia nunasha inaisar, ju yuus imaj asamtai, Asia nugkanmaya ashi chikich nugka ainanmayajai emematin arma nunaka nakitrar inaisartatui”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index