Search form

Hechos 19:9

9Turakaisha chikich shuar aina iturchat enentaimaina asar, nu yamaram chicham etsermaun antutan nakitainak, nuna pachisar shuar aina ashi antuinamunam pegkerchau chicharaina. Tumainakai Pabloka shuar Jesúsai surumankau ainanka ashi yaruak, shuar Tirano naartin papi aujtairin nui utsaa, nitanka kashi kashinig Yuusa chichamen jintintu.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index