Search form

Hechos 21:28

28senchi chichainak: “Israelita ainata yainkatarma. Ju shuara juwaiti ashi nugkanam wekaas shuaran jintintuk, judío umitairi ainaka umirkairpa tusa taku, chicham umiktarma tusa Moisés tina nusha umimaitsurme, tura Yuus ememattasa iruuntai jea nunasha aitkasag pegkerchau chicharnayi. Nuna tinu asa yamaisha griegonmaya shuar ainan iruuntai pegkera nuna egkemtua pegkerchau amajeawai”, tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index