Search form

Hechos 5:24

24Nuna tusa tu etserainakai, shuar Yuus ememattasa iruuntai jean kuitamnun apuri sacerdote apuri ainajai iruuntrar chichainak:

“¿Turasha nunasha urukakug tumawainta?” tusar enentai jearcharuiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index