Search form

Hechos 7:42

42Tumainakai Yuuscha nita wakeruinamun takasarti tusa inaisauwaiti. Turamu asar shuar ainaka yaan eme anentas iiyainak aujujakaruiti. Yuusa chichamen etserin tumatnaiti tusa tu aaruiti:

Israelita ainata, atum aya nugkanmag cuarenta uwí wekakrumsha, chikichkitirmeksha tunaurum tsagkurnartasrumka tagku aina maarum epeakrumka ajamnaisachu ainarme.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index