Search form

Hechos 7:43

43Tumayatrum yuus Moloc naartin ememattai jaanch jeamkamu takusrum yujainarme. Tura chikich yuus Renfán tutai yaari ememattasrum nakumkarum najanawaitrume. Nu tuma asaakrumin atum weantu ainanka yaruakan, Babilonia nugkanam jeashat umattajai. Yuus timaun nina chichamen etserin tu aaruiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index