Search form

Juan 12:17

17Shuar aina Jesúsan nemarsar wekaina, Lázaro jakaun Jesús untsuk inantun wainkaru asar, tumamai tusar ashi nita wainkamurinka chikich ainan ujakaruiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index