Search form

Juan 16:25

Paan antumainan ujaktajrume timau

25“Wika yaunchuk atumin ujaknaka aujmatmau ainan pachisan ujamjarme. Turasha yamaika tsawanka ashi jeayi, tuma asamtai yamaika aujmatmau ainan pachisnaka ujatsuk wina aparun pachisan shir ujaktatjarme.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index