Search form

Juan 3:16

Yuus ashi shuartin shir senchi anenmau asa uchirin suramsauwaitji

16“Yuuska ashi shuar ainatin shir senchi anenmau asa, wina uchir chikichkia nuna nekaspapita tusa umiruka waittan jukichartin arti, antsu pujut tuke atinan jukitin arti, tusa nina uchiri chikichkia nunaka suramsauwaitji.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index