Search form

Juan 4:7-8

7-8Turasha nina unuinatairi ainaka yutain sumakartasa yaaktanam wearuiti. Tuma nui eketai Samarianmaya nuwa entsan shikiktasa jeamtai, Jesús chicharuk:

“Winasha entsa shikikam surusta, umartajai”, tusa tinaiti.

9Tama Samarianmaya nuwasha Jesúsan ayak:

“¿Urukamtai wii Samarianmaya nuwa aisha ame judíowaitiatmesha entsa shikikam surusta, umartajai tusamsha turutme? Judío ainaka Samarianmaya shuarjaigka pegkesha aujnaichau ainawai”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index