Search form

Juan 7:18

18Shuar nigki emematmamsar chichainaka anturtuina eme anentriarti tusar tumainawai. Antsu shuar wina akuptukua nuna eme anentiarti tusa chichaaka waitrutsuk nigka nekasa nunak chichaawai. Wisha nui aparnak emematiarti tusan etserjai.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index