Search form

Lucas 10:10

10Tura chikich yaaktanam jeawakrumin nakitramainak, atum chicham etsermauncha anturtamainachkaigka, aa jiinkirum chichaakrum:

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index