Search form

Lucas 10:16

16“Atumin nakitramtsuk atum chicham etsermauncha anturtamainaka, winasha imanisag wakerutas anturtuinawai. Tura atumin nakitramainaka, winasha wina akuptukujai nakitruinak turutmawartatui” tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index