Search form

Lucas 10:22

22Nuna tusa inaiyak, nina unuinatairi ainan chicharuk: Wina aparjaigka meteketjai. Wina apar nekaa imatiksanak nekajai. Wisha yakitaj nunaka nisha nekarui, tura wisha nincha nekajai. Shuar ainaka inka nekarmainatsji, turasha wii yanak nekamtikattsan wakekauwaitja nuke inka nekarmainaji tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index