Search form

Lucas 11:43

43Atum fariseo ainatirminka judío iruuntairin wayakrumsha, apu ekeemtai pegker aina imannum ekeemsattsa wakerin asaakrumin wait anentajrume. Tura jintanam wekakrum, shuar igkuntainaksha, eme anentrus amikmatainak jintinkartina turutiarti tusarum wakerin ainarme.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index