Search form

Lucas 12:11

11Atum wina nemartin ainatirmin, achirmak judío iruuntainam ejétamawar, apu chichaman iwarin matsatmaunam tura chikich apu irunmaunam chicham nekarami tusar juramkiar umatmainakaisha, waritu chichaknak ayamrumaktaj tuka enentaimirpa.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index