Search form

Lucas 14:1-2

Jesús shuar ear jan pegker amajsamu

1-2Ayamtai tsawan tsawaaru ai, Jesús fariseo shuaran apuri jeen yurumkan yuattsa wuwaiti. Tuma jeaakma shuar ashi iyashnum ear jak tepettamaun wainkauwaiti. Tumamtai fariseo shuar ainasha: Ayamtai tsawan aisha iturkatig, pegkerash amajsat tusar iiyaina. 3Tumainakai Jesúscha chicham umiktinan jintinkartin ainan, fariseo shuar ainajaimak chicharuk:

“¿Atumsha uruk enentaimrumea, ayamtai tsawan aisha, shuar jasha pegker amajmainkait? Atsaa, ¿pegker amajmainchaukait?” tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index