Search form

Lucas 14:10

10Nu tumawairum, atumin shuar ipatmainakaisha, atumka ekeemtai pegker aina etegtsuk ekeemsatarma. Tumakrumin atumin ipatma waitmak chichartamuk: ¿Urukamtai juninnumsha eketrume? ‘Atumka ekeemtai pegker aina ai ekeemsatarma’ tusa, shuaran emtin eketmasarmataigka chikich ainasha araanturmas iirmasartatui.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index