Search form

Lucas 19:38

38Tumaina asar chichainak:

“¡Shuarti apuri atinan Yuus akupturmakmau wina ju ashi shuarti ememattai atii! ¡Nayaimpinmaya ainasha agkan shir aneasar matsamsarti! ¡Ashi shuar aina Yuus senchirtina nuna nekamain ainawai!” tusar tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index