Search form

Lucas 19:7

7Nu turamun wainkar Jesúska shuar tunaun jeen weyi tusar nukap shuar aina, aujmattan nagkamawaru.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index