Search form

Lucas 2:34

34Tumainakai Marían aishrijai chicharuk:

“Atumnasha Yuus pegkernum yainmakarti”, tusa tinaiti. Tura Marían chicharuk:

“Ju uchia junaka Israel shuar aina juiyag nakitrartinaiti, tura nemarainak uwemainasha nukap artinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index