Search form

Lucas 20:20

20Tura shuar anagkartin ainan chicharainak: Atum werum Jesús chikichik inimmau pachisrum iniastarma. Turamsha warituk aimkat timatai, chicham tsanumrura achika apunam surukmi tusar akupkaruiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index