Search form

Lucas 23:39

Shuar shir pegkerchau aina chichakmau

39Jimar shuar shir pegkerchau achiram netaunmaya chikichik Jesúsan pegkerchaun chicharuk:

“Ame nekas Cristowaitkumka amea akaikim uwemeakum, incha uwemtikarturia”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index