Search form

Lucas 3:8

8Nekas uwemrattsa wakerakrumka, tunau takatairam inaiyakrum, enentaimtairam yapajiatarma, tumakrum uwemmainaitrume. Atum enentaimsarmeka ika Abraham weantu ainaj nui yupichu uwemmainaitji tarume. Turasha wii tajarme: “Yuus wakerakka, kaya aina junasha Abraham weantu amajmainaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index