Search form

Lucas 4:9

9Nuna tusa timatai, ataksha Jesúsan ayas yaakat Jerusalénnum umauwaiti. Tura ejé, Yuus ememattasa iruuntai jeanam yaki iwak chicharuk:

“Ame nekas Yuusa uchiriyaitkumka nagkimnam iyaarta.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index