Search form

Lucas 5:17

Jesús shuar wekaichun pegker amajsamu

(Mt 9.1-8; Mr 2.1-12)

17Chikich tsawantai Jesús jintinkartakai, fariseo aina chicham umiktinan jintinkartin ainajai, Galilea nugkanmaya tura Judea nugkanmaya, tura Jerusalénnumiasha kaunkar, jea wayaawar eketaina. Tura jaina ikaankamuncha Yuus yayasam, ashi pegker amajsau.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index