Search form

Lucas 8:35

35Tuma jeawar: Kuchi tuma jinayi tusa tuina. Tusa tuinakai nuna antukar yaaktanmaya aina Jesús pujamunam wearuiti. Tumawar nui jeajkama, shuar iwanch egkemtuamu misu pujujaku, jaanchin nugkur shir enentaimkau jas Jesúsain ayaamas eketun wainkaruiti. Tura nuna wainkar senchi ashamkaruiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index