Search form

Lucas 9:10

Jesús cinco mil shuaran ayuramu

(Mt 14.13-21; Mr 6.30-44; Jn 6.1-15)

10Jesús akupkamu aina waketar kaunkar, nita takasmaunka Jesúsan ashi ujakaru, turam nitan ashi yaruak, yaakat Betsaidanam wuwaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index