Search form

Lucas 9:13

13Tuinakai Jesús nitan ayak:

“Nuka tutsuk nita yuatnuka atum susatarma”, tusa tinaiti.

Tusa tama nita chichainak:

“Shuar untsuri ayurmainka atsurtamji. Antsu jimar namak, tura cinco panchik takakji. Ju shuar aina ashi ayuramij takurka, yutai sumaktasar ii wechatjiash”, tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index