Search form

Lucas 9:42

42Tama uchirin juki Jesúsai ejéttak umamun, iwanch waurmamtikak uchin nugkanam ajiaruiti. Turamtai Jesús iwanchin chicharuk: “Jiinkim weakum uchi ikukta”, tusa tinaiti. Tama iwanch uchin egkemtausha jiinki weak ikuknaiti. Turam uchi pegker jasmatai: Uchirmeka yamaika jukita tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index