Search form

Lucas 9:48

48chicharuk:

“Shuar wina nemartin aina, ju uchia jumamtin ainan shir anentas juinaka, wina jurak turuinawai. Turasha ima winakka juratsui, antsu wina Apar akuptukua nunasha juawai. Tura wii chikichan nagkasau achainjash tu enentaimtumauka imanuka achatnaiti. Antsu shuar iman atan enentaimtu pujuchua nu chikichan nagkasauka atinaiti”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index