Search form

Lucas 9:5

5Antsu atum chikich yaaktanam jearum chicham etserkurmin, nuiya shuar aina nuna antutan nakitainakaigka, nu yaaktanmagka pujutsuk jiinkirum, chikichnum weakrum atumi naween tsetse irunu peatrarum nita wainmaunam akaketkarum ikuktaarma. Nuka atumka ika chichamka ujamaitiatrum atum nakitrau asaakrumin, Yuus waittan suramsatnaitrume takurum turatarma”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index