Search form

Marcos 12:39

39Iruuntai jeanam utsaanainaksha, ekeemtai pegker ainan etegkawar ekeemsattsa wakerin ainawai. Tura yurumak yuamunmasha pegker umikmaun yuattsar wakerin ainawai.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index