Search form

Marcos 16:14

Jesús ni unuinatairi ainan chicham uwemtikartina nu ashi nugkanam etserkatarma tusa ishiakmau

(Mt 28.16-20; Lc 24.36-49; Jn 20.19-23)

14Tumainakai Jesús maamu nantakin wainkaji tusar tuinakaisha, nekaspapita ticharu asarmatai, Jesús ni unuinatairi mesanam eketainan wantiintuk chicharuk:

“¿Urukakrumea wina waitkau aina ujatmainakaisha nekaspapita turuttsurme?” tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index