Search form

Marcos 2:25-26

25-26Nu tama ni ayak:

“¿Atumka Yuusa chichamen aarmauwa nuka aujsachuk ainarum, Abiatar sacerdote apuri jas pujai, yaunchuk ina apachri David tsukamak, tura nijai tsanig yujasha tsukamainakai, Yuus ememattasa iruuntai jeanam wayaa pan pegkermamtikamu ima sacerdote yutainak, ni juki yuak, shuar nijai yujainancha ayurkauwa nuka aneaktsurmek?

27Ayamtai tsawanta nuka shuar aina ayamrarti tusa aitkamuiti. Yuuska shuar ainanka ayamtai tsawanta nuna umirainak waittsarti tusagka tichauwaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index